Ing. Bc. Marie Hrdinová

Marie

Ročník 2008

Ing. Bc. Marie Hrdinová
uvolněná členka rady pro školství, mládež, tělovýchovu a zaměstnanost – Krajský úřad Jihočeského kraje

Představení

Kandidátka působila jako učitelka na ZŠ v Milovicích, kde se zapojovala do organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež, např. v TJ Sokol. Ve spolupráci s městem založila regionální tradici – Memoriál Bedřicha Šupčíka ve šplhu na laně a tyči. Veřejných aktivit se nevzdala ani v době mateřské dovolené. V roce 1994 byla zvolena zastupitelkou města Milovice, kde se zaměřila na práci ve finančním výboru. V rámci činnosti v místní samosprávě vždy prosazovala pomoc při financování volnočasových a sportovních aktivit. Od roku 1998 je šéfredaktorkou místního měsíčníku Milovnicko, kde se také snaží propagovat akce zaměřené na děti a mládež.

Na podzim roku 2004 byla zvolena uvolněnou členkou Rady Jihočeského kraje a byl jí přidělen resort školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti – v této funkci se zasloužila o významnou podporu práce s dětmi a mládeží, sportu a vztahu k přírodě. Výraznou měrou se průběžně zasazuje o rozvoj možností různých forem podpory činnosti dětských a mládežnických sdružení. Za jejího funkčního období byla schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji, poprvé byly vyhlášeny „velké“ investiční grantové programy na rekonstrukce a vybavení kluboven a základen s celkovou alokací 6 mil. Kč a roční částky na neinvestiční dotační tituly se posunuly z 1,9 mil. Kč v roce 2004 na 5,5 mil. Kč v roce 2008. Její aktivní účast na krajské Bambiriádě i na zasedáních Radambuku se již stala samozřejmostí. Díky její snaze se podařilo prosadit Grantový program Rekonstrukce a opravy kluboven a základen, který republikově ojediněle umožňuje dosáhnout sdružením na investiční prostředky ze zdrojů Krajského úřadu. Byla navržena především za dlouholetou přímou činnost s dětmi a mládeží a prací v jejich prospěch a za průkopnický čin v oblasti legislativy pro činnost dětských a mládežnických sdružení.

Navrhovatelé