Statut ceny

Statut Ceny Přístav

ocenění České rady dětí a mládeže za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží

Článek 1

 1. „Cena Přístav“ je oficiální název ocenění České rady dětí a mládeže za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.
 2. Cena Přístav se uděluje jako ocenění za významnou podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže a zásadní přispění k jejímu rozvoji.
 3. Cena Přístav se uděluje jak fyzickým tak právnickým osobám.

Článek 2

 1. Návrhy na udělení ceny podávají:
  a) organizace pracující s dětmi a mládeží;
  b) domy dětí a mládeže (střediska volného času)
  c) školní družina nebo školní klub;
  d) NNO pracující v jiné oblasti.
 2. Navrhovat musí alespoň tři organizace nebo jejich pobočné spolky a DDM (SVČ). Jedním z navrhovatelů může být též školní družina, školní klub nebo NNO pracující v jiné oblasti.
 3. Náležitosti návrhu:
  a) Jméno a příjmení / název právnické osoby, datum narození / IČ, bydliště / sídlo právnické osoby, aktuální povolání nebo zaměstnání / předmět činnosti kandidáta.
  b) Doba a místo působení ve funkci / stručná historie právnické osoby.
  c) Stručná charakteristika kandidáta.
  d) Průkazová fotografie kandidáta / logo právnické osoby.
  e) Odůvodnění návrhu, které obsahuje výčet konkrétních činů ve prospěch dětí a mládeže, případně popis jedné akce (jednoho činu) pro děti a mládež (lze doložit fotografiemi, výstřižky z novin atd.).
  f) Adresa navrhovatele/lů s podpisy statutárních orgánů včetně razítka organizace (pokud jej navrhovatel používá).
  g) Kontaktní osoby navrhovatele/lů včetně telefonního, případně e-mailového spojení.
 4. Návrh se podává písemnou formou, a to osobně, poštou na adresu kanceláře ČRDM nebo do datové schránky ČRDM.
 5. Lhůtu k podání návrhů stanovuje každoročně Představenstvo ČRDM publikováním na webových stránkách Ceny Přístav.
 6. S veškerými údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 3

 1. Poradním orgánem pro posouzení návrhů na udělení Ceny Přístav je poradní sbor předsedy ČRDM tvořený především členy představenstva ČRDM (dále jen „poradní sbor“).
 2. Členství v poradním sboru je čestné a nezastupitelné.
 3. Poradní sbor svolává předseda ČRDM podle potřeby, zpravidla jednou ročně. Jeho jednání řídí předseda ČRDM, popř. jím pověřený člen představenstva, který ho zastupuje v době nepřítomnosti.
 4. Poradní sbor projednává pouze ty návrhy, které obsahují všechny náležitosti uvedené v článku 2 odstavec 3 tohoto statutu.
 5. Poradní sbor si může vyžádat další posudky, stanoviska a vyjádření pro posouzení návrhu.
 6. Poradní sbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomny dvě třetiny jeho jmenovaných členů.
 7. Poradní sbor se usnáší o návrhu na udělení Ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 8. Organizační a administrativní práce spojené s činností poradního sboru zabezpečuje Kancelář ČRDM; ta dbá na to, aby návrhy na udělení Ceny Přístav obsahovaly všechny potřebné náležitosti k jejich všestrannému posouzení. Z jednání poradního sboru i představenstva ČRDM se pořizuje písemný záznam, který podepisuje osoba řídicí jednání. Kancelář ČRDM vede přehled o udělených Cenách Přístav a podaných návrzích.

Článek 4

 1. Ročně je udělováno nejvýše devět Cen Přístav.
 2. Ocenění lze udělit i k uctění památky in memoriam. Takto udělené Ceny Přístav se do celkového počtu nezapočítávají.
 3. Náklady spojené s udělením Ceny Přístav vyznamenaným hradí Česká rada dětí a mládeže.
 4. Ceny vyznamenaným předává předseda ČRDM nebo jím pověřený zástupce.
 5. Udělení Ceny Přístav se osvědčuje dekretem, který obsahuje jméno a příjmení / název právnické osoby, název Ceny Přístav, datum a důvod jejího udělení.
 6. Udělení Ceny Přístav se zveřejňuje.
 7. Na udělení ceny není právní nárok.

Článek 5

Tento statut nabývá účinnosti schválením představenstva dnem 8. 1. 2020.


Statut Ceny Přístav ke stažení (PDF, 102 kB)