Miloslav Čermák

Miloslav

Ročník 2010

Miloslav Čermák
náměstek hejtmana Karlovarského kraje

Představení

Miloslav Čermák ve funkci náměstka hejtmana Karlovarského kraje působí dva roky. Neziskovými organizacemi je považován za člověka, který se výrazně zasloužil o zlepšení podmínek pro jejich fungování. Práce pana Čermáka není zaměřena pouze na NNO pracující s dětmi a mládeží, ale na celý neziskový sektor. Miloslav Čermák se zasadil o záhajení komunikace mezi Krajským úřadem Karlovarského kraje a neziskovými organizacemi. Inicioval tak podepisování smluv o spolupráci mezi krajskými úřady a NNO. Na základě této smlouvy začaly být NNO konečně krajem považovány za partnery. Miloslav Čermák na karlovarském krajském úřadě napomáhá také zřízení dotačního titulu, ze kterého by mohly NNO dětí a mládeže čerpat dotaci i na svou celoroční činnost. Pan náměstek dále významně podpořil vytvoření pracovní skupiny pro děti a mládež, která začíná pracovat při Krajském úřadě Karlovarského kraje. NNO dětí a mládeže působící v Karlovarském kraji se dlouho snažily stát se alespoň poradním orgánem při rozhodování a plánování strategických dokumentů. Díky panu Čermákovi se však dostali dokonce přímo do procesu tvorby důležitých rozhodnutí. Miloslav Čermák tak těmto NNO poskytl možnost spolurozhodovat o věcech, které se jich přímo týkají. Pan Čermák rovněž zásadně podpořil akci České rady dětí a mládeže – Bambiriádu, respektive její část konanou v Karlovarském kraji. Díky němu byla tato akce podpořena mj. i finančně. Karlovarské Bambiriádě také pomohl získat záštitu tamního hejtmana. Uvedené přehlídky sdružení dětí a mládeže se pan Čermák též aktivně účastní. Z jeho iniciativy vzešla možnost vystavovat fotografie z Bambiriády ve vstupní hale Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Navrhovatelé